Privacy verklaring

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskunde Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacy regelement is bedoeld om jou te informeren over jouw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Vrouwenpraktijk Hormones & Health wordt vertegenwoordigd door Ellen Vollebregt, in deze privacyverklaring verder aangeduid als ‘ik’.

In vrouwenpraktijk Hormones & Health worden diverse persoonsgegevens van jou verwerkt. Dit is noodzakelijk om je goed te kunnen behandelen. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als jouw behandelaar, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. In jouw dossier staat jouw gezondheidstoestand, gegevens over mijn bevindingen, het behandelplan en eventuele uitgevoerde onderzoeken. De praktijk zorgt ervoor dat jouw privacy zo goed mogelijk beschermd wordt. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

Wat zijn de plichten van vrouwenpraktijk Hormones & Health?

Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld.

Voor therapeutische zorgverlening
Voor doelmatig beheer en beleid
Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door jouw zorgverlener, maar ook via een folder of via de website. Ik heb mij verplicht om vertrouwelijk en met jouw persoonsgegevens om te gaan en jouw gegevens te beschermen.

Ik begrijp wanneer ik een datalek moet melden en zal daar naar handelen. Ik heb afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst met leveranciers en ik word daardoor tijdig geïnformeerd als er een datalek is geweest. Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegd toegang. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

 

Wat zijn de rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft de volgende rechten:

Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
Het recht om (gedeeltelijk) vernietiging van jouw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw dossier.
Het recht om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.
Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit mondeling of middels een mail kenbaar maken. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger indien je deze persoon daarvoor schriftelijk machtigt.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vrouwenpraktijk Hormones & Health verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Geboortedatum
Geslacht
Telefoonnummer
E-mailadres

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Vrouwenpraktijk Hormones & Health verwerkt gegevens die nodig zijn voor jouw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik om jouw toestemming door middel van een toestemmingsformulier (algemene voorwaarden). 

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Vrouwenpraktijk Hormones & Health verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
Het afhandelen van jouw betaling
Verzenden van een nieuwsbrief
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Vrouwenpraktijk Hormones & Health verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Vrouwenpraktijk Hormones & Health zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor de gezondheid van jouzelf of van jouw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. Voor kinderen geldt een bewaartermijn van 15 jaar vanaf het 18delevensjaar.

 

Worden gegevens aan derden verstrekt en zo ja waarom?

Vrouwenpraktijk Hormones & Health heeft de verplichting vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt in dat ik voor verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden jouw uitzonderlijke schriftelijke toestemming nodig heb. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor jouw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners. (Bijvoorbeeld de huisarts)

 

Uitwisseling gegevens

Nadat jij hier gericht schriftelijk toestemming heeft gegeven, kan ik medicatiegegevens uit wisselen met jouw apotheek en jouw behandelend medische specialiste. Daarbij gaat het om de medicatie die de arts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Ook kan er overleg plaats vinden tussen therapeuten en laboranten, dit ten behoeven jouw behandeling. Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

In kaart brengen websitebezoek

Vrouwenpraktijk Hormones & Health gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Beveiliging

Vrouwenpraktijk Hormones & Health neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ellen@hormones-health.nl

 

Contactgegevens

Wanneer je contact wilt opnemen met vrouwenpraktijk Hormones & Health 

Kun je mij als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: ’s-Gravensandeplein 13hs

Postcode en plaats: 1091 BB Amsterdam 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 70139970  

Telefoonnummer: 06-81138669

E-mailadres: ellen@hormones-health.nl